วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โปรแกรม Mindstorms NXT

การใช้งานโปรแกรม Lego Mindstorms Education NXT

แนะนำอุปกรณ์ตรวจวัด (Sensor)

แนะนำอุปกรณ์ตรวจวัด (Sensor)

  • Touch Sensor
  • Sound Sensor
  • Light Sensor
  • Ultrasonic Sensor
  • Interactive Servo Motor

Touch Sensor

Touch Sensor

Touch Sensor คือ อุปกรณ์ตรวจวัดที่ใช้ลักษณะการตอบสนองโดยการกดปุ่ม

การนำไปใช้งาน

เราสามารถใช้ Touch Sensor ในการตรวจจับการชน หรือใช้เป็นปุ่มในการเริ่มทำงานของโปรแกรม

การดูค่าของ Touch Sensor

เราสามารถดูค่าของ Touch Sensor ได้ที่เมนู View
หากบนหน้าจอแสดงค่า 0 แปลว่า Touch Sensor ไม่ถูกกด
หากบนหน้าจอแสดงค่า 1 แปลว่า Touch Sensor ถูกกด

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ ซึ่งบทเรียนนี้ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ศึกษา และทดลอง การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ โดยใช้ ชุดหุ่นยนต์ Lego Mindstorms NXT Education Base Set การเรียนรู้จะได้ผลดีนั้นขอให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนนะครับ โดยศึกษาบทเรียนตั้งแต่เริ่มต้น ฝึกสังเกต การปฏิบัติงานหุ่นยนต์ของตนเอง เพราะในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้น หุ่นยนต์อาจจะคล้ายกันโปรแกรมแบบเดียวกัน แต่การตั้งค่าต่าง ๆ จะต้องกำหนดให้เข้ากับหุ่นยนต์ของตนเองนะครับ
  • บทเรียนนี้ครูหวังว่าจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหา การฝึกทักษะปฏิบัติ การสังเกต การทำงานเป็นกลุ่มและอีกหลาย ๆ อย่าง ที่จะทำให้นักเรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนแบบออนไลน์เป็นสื่อกลาง บทเรียนที่สร้างขึ้นนี้ ครูได้้ใช้ตัวอักษร สีตัวอักษร ภาพพื้นหลัง รูปภาพ ที่อ่านง่ายและดูง่ายสบายตา รวมทั้งมีสื่อประสม ให้นักเรียนได้ใช้ศึกษาเป็นตัวอย่าง ครูหวังว่าบทเรียนนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักเรียนและขอให้นักเรียนสนุกกับเรียน การเขียนโปรแกรมบังคับการทำงานของหุ่นยนต์ในรูปแบบต่าง ๆ นะครับ